ماهان سیرجان
شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن

زنجیره فولاد در هلدینگ ماهان

item معدن سنگ آهن شماره ۵ گل گهر
item کارخانه کنستانتره ۲.۵ میلیون تنی (در مرحله مطالعات اولیه)
item کارخانه گندله ۲.۵ میلیون تنی (در حال مطالعات اولیه)
item کارخانه فولاد آهن اسفنجی احیا استیل بافت
item کارخانه فولاد بناب