در همایش ششمین دوره ممیزی عملکرد HSE واحدهای تابعه ایمیدرو
شرکت ماهان سیرجان رتبه "عالی تک ستاره" کسب کرد.

صفحات