مدیر HSEE ایمیدرو و مدیر HSEE تهیه و تولید مواد معدنی ایران در بازدید از شرکت ماهان سیرجان
پیشرفت شرکت ماهان سیرجان در حوزه ایمنی چشم گیر است

صفحات