صادق جاهدخطیبی ،مدیرعامل هلدینگ ماهان به مناسبت روزجهانی ارتباطات وهفته روابط عمومی ،درپیامی مهمترین وظیفه روابط عمومی هارا اعتمادسازی وتقویت مشارکت اجتماعی دانست.

درپیام مدیرعامل شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان ،آمده است:درآستانه روزجهانی ارتباطات وهفته روابط عمومی برخودلازم می دانم ازیکایک دست اندرکاران روابط عمومی ها قدردانی وتشکر نمایم که با وظایف خطیر خود حلقه واسط ورابط بین افکارعمومی وسازمان هاهستندودرشرایط بسیارسخت به ایفای نقش حرفه ای خودمی پردازند.

برهیچکس پوشیده نیست که درجهان امروز نه تنها این واحدها قابل حذف نیستند بلکه باید مهمترین جایگاه های یک سازمان ویا بنگاه حرفه ای را عهده دارباشند.

درجهان مدرن وپیچیده امروزی این روابط عمومی هاهستند که با دقت فرآیند ارتباطات دوسویه رابین مدیران وتصمیم گیرندگان وآحادجامعه ترسیم واجرایی می کنند.

امروزمدیران سازمان ها نیازمند این مهم هستند که عملکردشان درجامعه ازسوی مردم چگونه سنجیده می شودواین روابط عمومی هاهستند که بارفتارحرفه ای خود افکارعمومی رارصد کرده ودربزنگاه های خاص اطلاعات جامع ودقیق را به جامعه منتقل نمایند،ازاینروست که باورپذیر کردن رفتاریک سازمان نزدافکارعمومی ،واعتمادسازی متقابل ودرنهایت تقویت مشارکت عمومی ازمهمترین وظایف یک روابط عمومی حرفه ای است.

درجامعه ای که امروز آمارواطلاعات باسرعت نور منتشر می شود ،این روابط عمومی است که می تواندباپالایش و هدفمندکردن اخبارواطلاعات به آگاه شدن مدیران ازیکطرف وتنویر افکارعمومی ازطرف دیگر بپردازد واینجاست که جایگاه ونقش یک واحدروابط عمومی پویا وحرفه ای مشخص می شود.

اینجانب به سهم خودضمن اینکه به سختی ها وشرایط دشوارکارروابط عمومی واقف هستم ،برای تمامی عزیزان شاغل درواحدهای روابط عمومی سازمان ها وادارات وبنگاه های دولتی وغیر دولتی آرزوی موفقیت وبهروزی رادارم.