آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(فشرده) شماره ۴۰۱/۱/م ن 

شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان در نظر دارد انجام عملیات حفاری مغزه گیری اکتشافی، ژئوتکنیکی و هیدروژئولوژی به میزان ۷۰۰۰ متر در معدن شماره ۵ گل گهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۵ میلیارد ریال به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

- محل اجرای موضوع مناقصه: استان کرمان، شهرستان سیرجان، منطقه معدنی و صنعتی گل گهر، معدن شماره ۵

-از شرکت های دارای تخصص و سابقه اجرایی در این زمینه دعوت بعمل می آید از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ با مراجعه به آدرس تهران سعادت آباد بلوار فرهنگ نبش کوچه نور ساختمان بانک گردشگری بلوک فرهنگ ۲ طبقه دوم شرکت ماهان سیرجان و یا آدرس سیرجان بلوار فاطمیه تقاطع بلوار نماز مجتمع شهر واحد ۷ طبقه سوم مراجعه و ضمن دریافت اسناد نسبت به تکمیل نمودن آن ها  اقدام و  پاکت های درخواستی را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به آدرس های فوق الذکر تحویل نمایند.

- متقاضیان می توانند در صورت وجود هر گونه سوال و یا جهت بازدید از محل موضوع مناقصه با شماره تلفن ۰۹۱۷۱۸۴۳۵۴۵ تماس حاصل نمایند.

کمیسیون معاملات شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان