به گزارش روابط عمومی شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان، باتلاش و پیگیری پرسنل این شرکت ، رکورد جدیدی درتولید آهن اسفنجی کشوربه ثبت رسید. بنابه این گزارش این رکورد جدید درتولید آهن اسفنجی این کارخانه درحالی بدست آمد که میزان تولید این شرکت درمردادماه گذشته ۴۱هزار و۳۶۷ تن ودرشهریورماه نیز۴۹ هزار و۳۸۷ تن بوده است که تولید بیش از۷۰ تن آهن اسفنجی اختلاف فاحشی با تولیدات این شرکت درماه های گذشته دارد که خود رکوردی جدید برای شرکت احیاء استیل بافت وآهن اسفنجی درکشورمی باشد