احداث کارخانه کنستانتره با ظرفیت ۲.۵ میلیون تناحداث کارخانه کنستانتره با ظرفیت ۲.۵ میلیون تناحداث کارخانه کنستانتره با ظرفیت ۲.۵ میلیون تناحداث کارخانه کنستانتره با ظرفیت ۲.۵ میلیون تناحداث کارخانه کنستانتره با ظرفیت ۲.۵ میلیون تناحداث کارخانه کنستانتره با ظرفیت ۲.۵ میلیون تناحداث کارخانه کنستانتره با ظرفیت ۲.۵ میلیون تناحداث کارخانه کنستانتره با ظرفیت ۲.۵ میلیون تناحداث کارخانه کنستانتره با ظرفیت ۲.۵ میلیون تن