ماهان سیرجان

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ماهان سیرجان برگزار شد؛

مجمع عمومی

مجمع عمومی شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان با حضور صاحبان سهام و اعضای هیئت مدیره این شرکت برگزار شد.